Paper Pallets

PalletsStacked paper-pallet-y1

พาเลทกระดาษ

พาเลทกระดาษเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนส่ง เป็นพาเลทที่สะดวกต่อการใช้งาน สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ทั่วโลก เป็นพาเลทที่มีน้ำหนักเบา ลดน้ำหนักในการส่งสินค้า เหมาะต่อการขนส่งทางอากาศ สามารถส่งออกได้โดยไม่ต้องประทับตรา IPPC ไม่มีปัญหาเรื่องแมลง ไข่แมลง มอด เป็นวัสดุ Recycle ลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องการตัดไม้

พาเลทกระดาษมี 2 แบบ

- พาเลทกระดาษแบบลูกฝูก รับน้ำหนักประมาณ 500 กิโลกรัม
- พาเลทกระดาษแบบรังผึ้ง รับน้ำหนักประมาณ 1,000 กิโลกรัม

ข้อดีของพาเลทกระดาษ

- มีน้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก ทำความสะอาดง่าย สามารถนำมาใช้แทนพาเลทชนิดอื่นๆได้
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบน้ำยา ไม่มีปัญหาเรื่องไข่แมลงหรือแมลงต่างๆ
- ลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการตัดไม้ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
- สามารถนำมา Recycle ได้
- สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ทั่วโลก โดยไม่ต้องประทับตรา IPPC
- มีความปลอดภัยในการใช้งานสูงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- ได้รับการยกเว้นเรื่องเอกสารรับรองมาตราฐาน ISPM

ข้อเสียของพาเลทกระดาษ

- เป็นวัสดุที่ไม่กันน้ำ หากถูกน้ำอาจจะทำให้เปื่อยยุ่ยได้ง่าย
- อาจขึ้นราได้ง่าย หากเก็บอยู่ในพื้นที่จัดเก็บที่มีความร้อนชื้น

Leave a Reply

Scroll to Top