Wood destroying pests

ศัตรูทำลายไม้

ศัตรูที่เข้าทำลายเนื้อไม้มีหลายจำพวก แยกออกเป็นพวกใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1. เชื้อรา
2. แมลง
3. เพรียง

ศัตรูทำลายไม้นี้จะกินอาหารพวก เซลลูโลส (Cellulose), เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose), และลิกนิน (Lignin) ซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีของผนังเซลล์นอกจากนี้ยังกินอาหารพวกแป้งและน้ำตาลที่สะสมอยู่ในเซลล์ของเนื้อไม้
1. เชื้อรา เป็นศัตรูสำคัญที่ทำให้ไม้ผุ เสื่อมสภาพ และเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเชื้อรา ที่สำคัญมี 3 ประเภท คือ
1.1 เชื้อราทำลายไม้ เป็นเชื้อราที่เมื่อเข้าทำลายเนื้อไม้แล้วจะทำให้ไม้ผุ ยุ่ย แบ่งตามลักษณะที่ปรากฏบนไม้ภายหลัง ถูกทำลายเป็น
-ราผุน้ำตาล (Brown Rot) เข้าทำลายไม้แล้ว เนื้อไม้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เนื้อไม้ยุบตัวลง และหักง่ายในทางขวางเสี้ยน เช่น Gloeophyllum sepiarium

WoodProperty19

- ราผุขาว (White Rot) เข้าทำลายไม้แล้ว เนื้อไม้จะมีสีซีดลง เนื้อไม้จะยุ่ยเป็นเส้นใย เช่น Pycnoporus sanguineus

WoodProperty20

- ราผุอ่อน (Soft Rot) พบเกิดกับไม้ที่อยู่ในที่ชื้นมากๆ หรือเปียกน้ำติดต่อกัน เป็นเวลานานๆ เชื้อราจะทำลายรุนแรงบริเวณนอกของไม้ มีการแตกขวางเสี้ยนคล้ายราผุสีน้ำตาล แต่ละมีขนาดเล็กกว่า เช่น Chaetomium globosum

1.2 เชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสี (stain) เชื้อราประเภทนี้ไม่ทำให้ไม้ผุ แต่ทำให้ไม้เสียสีไม่สวยงาม เช่น ทำให้เป็นสีน้ำ เงิน สีเขียว สีเหลือง หรือสีดำ เป็นบริเวณกว้างหรือเป็นจุดกระจายที่ทำให้ไม้ยางพาราเสียสี ได้แก่ Botryodiplodia theobromae Pat.

stain

1.3 เชื้อราผิวไม้ (Mold) เชื้อราประเภทนี้จะเกิดผิวไม้เท่านั้น สามารถปัดหรือขัดออกได้ มักเกิดกับไม้ที่ไม่ได้ผึ่ง หรือไม้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปียก หริออับชื้นทำให้ไม้เสียสีเฉพาะผิวนอก เชื้อราจำพวกนี้หลายชนิดเป็นสาเหตุที่ทำหเกิดโรคของระบบหายใจ สำหรับไม้ยางพาราที่ผิว ได้แก่ พวก ASpergillus และ Penicillium

mood-clean

2. แมลง

แมลงที่สำคัญที่เข้าทำลายไม้ทั้งในขณะยืนต้น หลังการตัดฟัน ขณะเก็บรอการนำไปใช้ประโยชน์?และระหว่างการใช้งาน มีดังนี้

- มอด มอดมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน และมีขนาดต่างๆ กัน แยกตามลักษณะที่เข้าทำลายเนื้อไม้ เป็น ตัวอ่อน ดักแด้และตัวแก่ของมอดรูเข็ม Scolytidae

scolytidae

 

- มอดรูเข็ม (Pin Holes) เป็นมอดที่เข้าทำลายไม้ที่ตัดฟันใหม่ๆ เจาะเข้าทำลายรูเล็กๆ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.5 มม.ภายในรูเรียบเกลี้ยงบางทีผนังภายในจะมีสีดำ หรือสีน้ำเงินเข้ม มอดพวกนี้ได้แก่ พวก Platypodidae, Scolytidae เป็นต้น ร่องรอยการทำลายของมอดรูเข็ม
scolytidaewood

- มอดขี้ขุย (Post Beetles) เป็นมอดที่สำคัญที่เข้าทำลายกระพี้ไม้ทั้งไม้กำลังจะแห้งหรือไม้ที่แห้งดีแล้วจะเข้าทำลายไม้จนเหลือแต่ผงคล้ายแป้ง รูมอดจะมีขนาดไม่เกิน3มม.มอดพวกนี้ได้แก่ พวก Lyctidae เช่น Minthea sp,และ Lyctus sp.Bostrichidae เช่น Sinoxylon sp.,Heterbostrychus sp. และ Dinoderus sp.เป็นต้น

powder_post_beeltes

ร่องรอยการเข้าทำลายของมอดขี้ขุย Powder Post Beetles

- ด้วง (Grub Holes) เป็นการทำลายโดยตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งพวกด้วง ขนาดรูจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 3 มม. ด้วงที่ทำลายเนื้อไม้ที่สำคัญ ได้แก่ พวก Cerambycidae, Curclionodae เป็นต้น

ด้วงหนวดยาว Cerambycidae

cerambycidae2

3. เพรียง เพรียงเป็นตัวทำลายไม้ที่ใช้งานอยู่ในน้ำ แยกเป็น 2 พวกคือ

- เพรียงทะเล เป็นเพรียงที่อาศัยอยู่ในน้ำทะเลหรือน้ำเค็ม เปอร์เซ็นต์ความเค็มของน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.5 - 3.5 ซึ่งแล้วแต่ชนิดของเพรียง เพรียงทะเลแบ่งตามลักษณะโครงสร้างเป็น 2 ประเภท คือ เพรียงพวกหอย และเพรียงพวกปูหรือกั้ง
teredo
- เพรียงน้ำจืด เพรียงน้ำจืดเป็นชื่อเรียกตัวอ่อนของแมลงชีปะขาว เราจะพบการทำลายของเพรียงนำจืดในไม้ที่จมอยู่ในน้ำจืด หรือส่วนประกอบของบ้านเรือน หรือเรือที่ใช้งานอยู่ในน้ำจืด
 

Leave a Reply

Scroll to Top