Wood destroying pests

ศัตรูทำลายไม้

ศัตรูที่เข้าทำลายเนื้อไม้มีหลายจำพวก แยกออกเป็นพวกใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1. เชื้อรา
2. แมลง
3. เพรียง

ศัตรูทำลายไม้นี้จะกินอาหารพวก เซลลูโลส (Cellulose), เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose), และลิกนิน (Lignin) ซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีของผนังเซลล์นอกจากนี้ยังกินอาหารพวกแป้งและน้ำตาลที่สะสมอยู่ในเซลล์ของเนื้อไม้
1. เชื้อรา ? ??เป็นศัตรูสำคัญที่ทำให้ไม้ผุ?เสื่อมสภาพ?และเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ?เชื้อรา ที่สำคัฐมี 3 ประเภท คือ
1.1 เชื้อราทำลายไม้ เป็นเชื้อราที่เมื่อเข้าทำลายเนื้อไม้แล้วจะทำให้ไม้ผุ ยุ่ย แบ่งตามลักษณะที่ปรากฏบนไม้ภายหลัง?ถูกทำลายเป็น
-?ราผุน้ำตาล (Brown Rot) เข้าทำลายไม้แล้ว เนื้อไม้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เนื้อไม้ยุบตัวลง และหักง่ายในทางขวางเสี้ยน เช่น Gloeophyllum sepiarium

WoodProperty19

ราผุขาว (White Rot) เข้าทำลายไม้แล้ว เนื้อไม้จะมีสีซีดลง เนื้อไม้จะยุ่ยเป็นเส้นใย เช่น Pycnoporus sanguineus

WoodProperty20

ราผุอ่อน (Soft Rot) พบเกิดกับไม้ที่อยู่ในที่ชื้นมากๆ หรือเปียกน้ำติดต่อกัน เป็นเวลานานๆ เชื้อราจะทำลายรุนแรงบริเวณนอกของไม้ มีการแตกขวางเสี้ยนคล้ายราผุสีน้ำตาล แต่ละมีขนาดเล็กกว่า เช่น Chaetomium globosum

1.2 เชื้อราที่ทำให้ไม้เสียสี (stain) เชื้อราประเภทนี้ไม่ทำให้ไม้ผุ แต่ทำให้ไม้เสียสีไม่สวยงาม เช่น ทำให้เป็นสีน้ำ เงิน สีเขียว สีเหลือง หรือสีดำ เป็นบริเวณกว้างหรือเป็นจุดกระจายที่ทำให้ไม้ยางพาราเสียสี ได้แก่ Botryodiplodia theobromae Pat.

stain

1.3 เชื้อราผิวไม้ (Mold) เชื้อราประเภทนี้จะเกิดผิวไม้เท่านั้น สามารถปัดหรือขัดออกได้ มักเกิดกับไม้ที่ไม่ได้ผึ่ง หรือไม้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปียก หริออับชื้นทำให้ไม้เสียสีเฉพาะผิวนอก เชื้อราจำพวกนี้หลายชนิดเป็นสาเหตุที่ทำหเกิดโรคของระบบหายใจ สำหรับไม้ยางพาราที่ผิว ได้แก่ พวก ASpergillus และ Penicillium

mood-clean

2. แมลง

แมลงที่สำคัญที่เข้าทำลายไม้ทั้งในขณะยืนต้น?หลังการตัดฟัน?ขณะเก็บรอการนำไปใช้ประโยชน์?และระหว่างการใช้งาน มีดังนี้

มอด มอดมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน และมีขนาดต่างๆ กัน แยกตามลักษณะที่เข้าทำลายเนื้อไม้ เป็น ตัวอ่อน ดักแด้และตัวแก่ของมอดรูเข็ม Scolytidae

scolytidae

– ??มอดรูเข็ม (Pin Holes) เป็นมอดที่เข้าทำลายไม้ที่ตัดฟันใหม่ๆ เจาะเข้าทำลายรูเล็กๆ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.5 มม.?ภายในรูเรียบเกลี้ยงบางทีผนังภายในจะมีสีดำ หรือสีน้ำเงินเข้ม มอดพวกนี้ได้แก่ พวก Platypodidae, Scolytidae เป็นต้น ??ร่องรอยการทำลายของมอดรูเข็ม
scolytidaewood

มอดขี้ขุย (Post Beetles) เป็นมอดที่สำคัญที่เข้าทำลายกระพี้ไม้ทั้งไม้กำลังจะแห้งหรือไม้ที่แห้งดีแล้วจะเข้าทำลายไม้จนเหลือแต่ผงคล้ายแป้ง รูมอดจะมีขนาดไม่เกิน3มม.มอดพวกนี้ได้แก่ พวกLyctidae เช่น Minthea sp,และLyctus sp.Bostrichidae เช่น Sinoxylon sp.,Heterbostrychus sp. และ Dinoderus sp.เป็นต้น

powder_post_beeltes

ร่องรอยการเข้าทำลายของมอดขี้ขุย Powder Post Beetles

ด้วง (Grub Holes) เป็นการทำลายโดยตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งพวกด้วง ขนาดรูจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 3 มม. ด้วงที่ทำลายเนื้อไม้ที่สำคัญ ได้แก่ พวก Cerambycidae, Curclionodae เป็นต้น

ด้วงหนวดยาว Cerambycidae

cerambycidae2

3. เพรียง เพรียงเป็นตัวทำลายไม้ที่ใช้งานอยู่ในน้ำ แยกเป็น 2 พวกคือ

เพรียงทะเล เป็นเพรียงที่อาศัยอยู่ในน้ำทะเลหรือน้ำเค็ม เปอร์เซ็นต์ความเค็มของน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.5 ? 3.5 ซึ่งแล้วแต่ชนิดของเพรียง?เพรียงทะเลแบ่งตามลักษณะโครงสร้างเป็น 2 ประเภท?คือ เพรียงพวกหอย?และเพรียงพวกปูหรือกั้ง
teredo
– เพรียงน้ำจืด เพรียงน้ำจืดเป็นชื่อเรียกตัวอ่อนของแมลงชีปะขาว?เราจะพบการทำลายของเพรียงนำจืดในไม้ที่จมอยู่ในน้ำจืด?หรือส่วนประกอบของบ้านเรือน?หรือเรือที่ใช้งานอยู่ในน้ำจืด